Användarvillkor

 • Allmänna villkor
 • Medlemskap
 • Kontakt mellan medlemmar
 • Annonsering och försäljning
 • Budgivning och köp
 • Prislista
 • Ansvar
 • Din information
 • Handhavande av personuppgifter
 • Meddelanden
 • Avtalstid och upphörande av medlemskap
 • Ändrade villkor
 • Tvister och gällande lag

1. ALLMÄNNA VILLKOR

De villkor och regler som följer styr användandet av Fyndasmarts tjänster. Genom att använda webbtjänsten erbjuden av Fyndasmart godkänner och accepterar du dessa villkor och regler.

Fyndasmart erbjuder via internet en internetbaserad marknadsplats (”Tjänsten”) där en icke registrerad och en registrerad medlem kan köpa eller sälja (via auktion eller säljes annonser) från och till andra icke registrerade och registrerade medlemmar på nedanstående villkor. Samtliga transaktioner genomförs direkt mellan icke registrerade eller registrerade medlemmar. Fyndasmart är således inte part i dessa transaktioner.

Dessa villkor anger villkoren för Ditt användande av alla tjänster kopplade till fyndasmart och finns tillgängliga under domännamnet och underdomänerna på www.fyndasmart.se (”Webbplatsen”).

Accepterar du inte att bli bunden av dessa villkor har Du inte rätt att använda eller få tillgång till vår Tjänst.

2. MEDLEMSKAP

Medlemskap erhålles genom att fylla i registreringsformuläret (Bli medlem). Medlemmen skall ange sina korrekta personuppgifter samt adress och skall hålla informationen uppdaterad. Genom registreringen accepterar Du Villkoren och Du åtar Dig att följa de instruktioner som ges avseende Tjänsten. Om Du är registrerad som företag bekräftar Du att Du har behörighet och befogenhet att binda företaget till dessa Villkor.

Vår tjänst är inte tillgänglig, och får inte användas av, personer under 18 år, samt av tillfälligt eller helt avstängda Medlemmar.  Om du är under 18år får du endast använda Tjänsten under överseende av en förälder eller vårdnadshavare.

Du måste ange ett loginnamn vid registreringen. Du är ansvarig för alla vidtagna handlingar under ditt loginnamn och lösenord. Du har endast rätt att använda Tjänsten genom att använda Ditt eget loginnamn och lösenord. Du skall på bästa sätt tillse att Ditt lösenord hålls hemligt och att det inte kommer till utomstående persons kännedom. Du har inte rätt att överlåta eller sälja Ditt loginnamn eller lösenord till utomstående. Du får inte heller tillåta, direkt eller indirekt, att utomstående använder Ditt loginnamn eller lösenord. Du måste omedelbart ändra Din inloggningsinformation om det finns skäl att misstänka att informationen har avslöjats eller på annat sätt missbrukats.

Fyndasmarts kundregister är konfidentiellt. Fyndasmart förbinder sig att inte vidarebefordra uppgifter i registret till annan än samarbetspartners inom bolagskoncernen eller i annan utsträckning än vad som anges i lag.

Fyndasmart använder många tekniska lösningar för att kontrollera riktigheten av den information som våra Medlemmar lämnar vid registrering. Då det är svårt att kontrollera Medlemmars identitet på internet kan vi inte garantera att den identitet som Medlemmar lämnar på Webbplatsen är korrekt och inte heller giltigheten av den informationen.  

Vårt omdömessystem för värdering är till för att hjälpa dig att utvärdera den Medlem som du handlar med. Vi uppmanar dig att vara vaksam och använda extern partner när det gäller betalning via internet för att göra försäljningen så säker som möjligt.

3. KONTAKT MELLAN MEDLEMMAR

Du accepterar att inte behandla personuppgifter om andra Medlemmar utan skriftligt medgivande från den andra Medlemmen alternativt av Fyndasmart eller efter att på annat sätt ha säkerställt rätten till att utföra sådan behandling. All information som en Medlem får om en annan Medlem i samband med användning av Tjänsten får endast användas till att slutföra transaktioner ingångna via Tjänsten. Det är således inte tillåtet att använda en annan Medlems information för direkta marknadsföringsändamål eller andra typer av oönskad e-post. Brott mot denna bestämmelse kan resultera i avstängning från Tjänsten.

Företag som bryter mot denna bestämmelse accepterar härmed att de kommer att åläggas ett vite på minst ett hundra tusen kronor för avtalsbrott men mer om Bloggpartner kan bevisa på större skada än den nämnda.

4. ANNONSERING OCH FÖRSÄLJNING

En medlem eller icke medlem som erbjuder sig att sälja varor (”säljaren”) måste ange korrekt och tillräcklig information om föremålet och villkor för försäljningen i objektbeskrivningen utan att utelämna sådan information som kan påverka värdet på det utbjudna föremålet. Genom att sälja ett föremål försäkrar den icke registrerade eller registrerade medlemmen att hon/han har rätt att sälja föremålet.

Du kan sälja alla slags personliga ägodelar på Webbplatsen under förutsättning att inga tillstånd krävs, du tillåts inte att sälja någonting som strider mot Svensk lag eller mot Fyndasmarts regler. Du är skyldig att försäkra dig om att varan inte är olaglig att sälja.

Du är skyldig att avsluta en försäljning av ett föremål när ett bud har lämnats och budet överstiget det angivna priset eller om föremålet har köpts till köp nu pris.

Objektbeskrivningen, så som den har specificerats av säljaren, utgör försäljningsvillkoren mellan säljaren och köparen. Länkning eller hänvisning till andra villkor eller hemsidor är inte tillåtet.  

Medlemmar accepterar att inte stödja eller sprida information om konkurrerande tjänster. Vi förbehåller oss rätten att avgöra vad som avses som konkurrerande tjänster.

Vi har rätt att marknadsföra ett föremål som lagts ut till försäljning på Webbplatsen på annat sätt än vad som angivits av säljaren då föremålet registrerades.

Vi har rätt att avsluta en auktion som medlem eller icke medlem har registrerat där ett förmål som stridet, eller kan uppfattas som stridande, mot dessa villkor eller mot lag. Auktionen kommer i detta fall markeras som otillåten och du kommer få information om att auktionen har blivit borttagen.

5. BUDGIVNING OCH KÖP

Du har möjlighet att deltaga i varje pågående budgivning om du uppfyller de krav som Webbplatsen har angivit. En medlem får inte under några som helst omständigheter buda på sina egna auktioner, medlemmar av samma familj eller Medlemmar som har en nära relation har inte rätt att lägga bud på varandras föremål.

Köparen har rätt att lägga bud som minst motsvarar den summa som angivits i auktionen, eller köpa en auktion till ”köp nu” pris. När köparen använder sig av möjligheten att lägga ett högsta bud, kommer tjänsten automatiskt starta en budtjänst som budar åt köparem, så förmånligt som möjligt, om en auktion slutar med två lika höga bud är det de Vinnande budet som först registrerades som vinner auktionen.

Ett vinnande bud är bindande för köparen. Ett bindande avtal etableras mellan säljaren och köparen som efter avslutad auktion lagt det vinnande budet. Säljaren och köparen är skyldiga att hjälpas åt att i samband med avslutad auktion slutföra transaktionen.

6. PRISLISTA

I samband med att auktionera ut och försäljning av varor genom vår Webbplats kommer debitering ske enligt gällande PRISLISTA.

Samtliga priser för Tjänsten skall anges i SEK inklusive moms om inte annat särskilt angivits av oss. Säljaren förbinder sig att betala samtliga avgifter som kan hänföras vid användning av våra tjänster och vår Webbplats, samt eventuella skatter i samband med detta.

7. ANSVAR

Fyndasmart är inte en auktionsförrättare, vi tillhanda håller tjänsten att våra registrerade medlemmar kan buda, sälja eller köpa allt på auktion som är tillåtet enligt lag, när som helst, från var som helst och till vilket pris som helst. Auktionerna som läggs ut av registrerad medlem granskas aldrig, vi äger inte objekten som säljs på Webbplatsen och vi är inte ansvariga för transaktionerna mellan köparen och säljaren.

Vi har genom detta ingen kontroll över kvaliteten, säkerheten, lagligheten eller sanningsenligheten eller riktigheten i auktionerna eller annonserna som läggs ut på Webbplatsen. Vi styr heller inte över säljaren förmåga att sälja ett objekt, eller köparens förmåga att köpa desamma.

Fyndasmart kan inte garantera att en produkt som ligger till försäljning på Webbplatsen är giltig och lagenlig bara för att den är listad, köpt eller tillgänglig på Webbplatsen. Vi ansvarar inte för att en köpare eller säljare verkligen genomför en transaktion.

Du accepterar och tar fullt ansvar för att dina handlingar utförs enligt gällande lag.

Vi kontrollerar alla annonser förutom de annonser som registrerade medlemmar lägger in (reservation för vissa kategorier som är gratis). Det kan uppkomma att du finner det andra lägger ut på sidan som stötande, farliga, oriktiga eller vilseledande, då har vi ”Anmäl annons” där du kan fylla i vad du anser om annonsen. Var försiktig och använd dig av sunt förnuft när du använder dig av Webbplatsen. Det kan finnas risk att du handlar med minderåriga och människor som agerar under falska förespeglingar.  Genom att använda dig av tjänsten accepterar du att vi inte är ansvariga för handlingar som görs av våra medlemmar.

Krav gentemot en annan medlem i följd av denne Medlems användning av Webbplatsen accepterar du att gällande detta krav självständigt och utan inblandning från vår sida. och Du befriar oss (samt vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, tjänstemän, direktörer, ombud och anställda) från alla krav, förpliktelser, skadestånd, förluster, kostnader och utgifter inklusive advokatarvoden, kända och okända, som uppstår på grund av eller i samband med sådant krav.

Vi ansvarar inte för förlust av data, att ett bud förvrängts eller inte har nått fram. Vi är inte ansvariga ifall våra skyldigheter försvåras till följd av yttre omständigheter utom vår kontroll som vi inte råder över, och vars konsekvenser vi rimligen inte hade kunnat undvika eller övervinna, (så som myndighets åtgärder, krig, mobilisering, förstärkt försvarsberedskap, eldsvåda, brist på arbetskraft, arbetsmarknadskonflikt, naturkatastrof, ogynnsamma väderförhållanden, driftstopp, olyckshändelser). En medlem måste under tiden ovanstående hinder i den mån utföra sina skyldigheter.

Vi (och vårt moderbolag, dotterbolag, närstående bolag, tjänstmän, direktörer, ombud och anställda) garanterar inte löpande, obruten eller säker tillgång till våra tjänster. Vi tillhanda håller tjänsten och Webbplatsen kan störas av många faktorer utanför vår kontroll. Vi ger ingen garanti och i den mån lagen tillåter friskriver vi oss från alla garantier eller förpliktelser, både lagliga och överiga, fackmannamässiga eller krav avseende prestation på viss tid.

Vårt ansvar för en medlem eller icke medlem är under alla omständigheter begränsat till ersättning för direkta skador som inte i något fall skall överstiga ett halvt prisbasbelopp (såsom det defineras i Lag om Allmän Försäkring 1992:381)

8. DIN INFORMATION

"Din Information" avser den information som Du lämnar till oss eller andra Medlemmar i samband med utnyttjande av Tjänsten inklusive registrering, budgivning, listning eller omdöme (inklusive, utan begränsning, beskrivningar av auktionsföremål), Dina meddelanden på anslagstavlor och allt annat material som Du företar på Webbplatsen. Du är ensam ansvarig för Din Information och vi agerar blott som en kanal för Din distribution och publicering av Din Information på nätet.

Begränsningar

Dina aktiviteter på Webbplatsen får inte: 

 • vara stötande eller hotfull, smädlig, nedsättande eller bryta mot upphovsrätt, sekretess eller andra rättigheter;
 • göra intrång i utomståendes upphovsrätt, patent, varumärke, affärshemlighet eller annan rättighet eller publiceringsrättighet;
 • vara bedräglig eller involvera försäljning av förfalskningar eller stöldgods;
 • bryta mot gällande lagar och bestämmelser (inkluderande men ej begränsat till exportlagar, konsumentskydd, illojal konkurrens, diskriminering, falsk annonsering);
 • vara obscen, oanständig eller innehålla barnpornografi;
 • göra oss ansvariga eller få som följd att vi förlorar (helt eller delvis) ISP’s eller andra leverantörers tjänster;
 • innehålla virus, macro virus, trojanska hästar, maskar eller annat med avsikt att skada eller avbryta normal datadrift eller i hemlighet avbryta, få tillgång till utan tillstånd eller expropriera system, data eller personlig information;
 • göra att Webbplatsen blir avbruten, skadad, mindre effektiv eller att Webbplatsens effektivitet och funktionalitet på något sätt urholkas.

Rättigheter
För att göra det möjligt för oss att använda Din Information ger Du oss en icke-exklusiv, världsomfattande, evig, oåterkallelig, royalty-fri, licensierbar (till flertalet underlicenstagare) rätt att utöva de rättigheter avseende upphovsrätt, varumärken, publicering och databaser som Du har avseende Din information, i alla nu kända och ännu inte kända media. Du avsäger Dig också alla moraliska rättigheter Du har avseende Din Information i den utsträckning lagen tillåter.

Tillgång och olovligt förfogande.
Du accepterar att inte använda någon robot, spider, scraper eller annat automatiskt verktyg för att få tillgång till Webbplatsen utan vårt skriftliga medgivande. Dessutom accepterar Du att inte: (i) vidta någon åtgärd som lägger, eller enligt vår bedömning kan lägga en orimlig eller oproportionerligt stor börda på vår infrastruktur; (ii) kopiera, reproducera, ändra, härleda arbeten från, distribuera eller presentera för allmänheten något innehåll (utom Din Information) från Webbplatsen utan vårt respektive vederbörande tredje parts föregående skriftliga tillstånd; (iii) störa eller försöka störa arbetet eller andra aktiviteter på Webbplatsen; eller (iv) kringgå våra automatiska verktyg eller processer eller andra av våra tillvägagångssätt för att förhindra eller begränsa tillgången till Webbplatsen. Vi tillåter inte att Du gör utdrag eller återanvänder större delar av vår Webbplats eller gör systematiska och upprepade utdrag eller återanvändningar av mindre delar av vår Webbplats.

Din användning av Övriga Medlemmars Information.
För att underlätta samspelet bland medlemmarna tillåter vår tjänst begränsad tillgång till andra Medlemmars kontaktinformation. Som Säljare har Du tillgång till alias, e-post adress och annan kontaktinformation avseende Köparen, och som Köpare har Du tillgång till alias, e-post adress och annan kontaktinformation avseende Säljaren. Notera att Din användning av andra Medlemmars information är begränsad i enlighet med dessa Villkor.

9. HANDHAVANDE AV PERSONUPPGIFTER

Du accepterar att Dina personuppgifter bearbetas i enlighet med vad som anges i vår Integritetspolicy som utgör del av dessa Villkor.

Vänligen notera att Din Information kan lagras och bearbetas på våra servrar utanför EES-området i länder med mindre stränga dataskyddslagar än i Sverige, t ex USA. Vi kommer att bevara och överföra Din Information i en säker och konfidentiell miljö. Om Du har invändningar mot att Din Information överförs eller används på detta sätt skall Du inte registrera Dig.

Du accepterar att inte behandla personuppgifter om andra Medlemmar utan skriftligt medgivande från den andra Medlemmen eller efter att på annat sätt ha säkerställt rätten till att utföra sådan behandling. All information som en Medlem får om en annan Medlem i samband med användning av Tjänsten får endast användas till att slutföra transaktioner ingångna via Tjänsten. Det är således inte tillåtet att använda en annan Medlems e-postadress för direkta marknadsföringsändamål eller andra typer av oönskad e-post. Brott mot denna bestämmelse kan resultera i avstängning från Tjänsten.

10. MEDDELANDEN

Meddelanden från oss till Dig återfinns på Webbplatsen och/eller sänds till den e-postadress som finns registrerad på Webbplatsen.

Meddelanden från Dig till oss skall sändas på sätt som anges på Webbplatsen.

Meddelanden på Webbplatsen anses ha lämnats till en Medlem så snart meddelandena gjorts tillgängliga. Meddelanden som sänts per e-post eller fax anses ha lämnats till den andra parten omedelbart efter erhållandet av bekräftelse om mottagen sändning. Meddelanden som sänts med ordinarie post anses ha kommit den andra parten tillhanda tre (3) dagar efter avsändandet.

11. AVTALSTID OCH UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP

Dessa Villkor träder i kraft när Medlemmen har registrerat sig som Medlem och gäller tills vidare.

Medlem har rätt att avregistrera sig genom att sända oss ett e-postmeddelande med sitt användarnamn samt lösenord för tjänsten samt ta bort alla annonser från sitt konto.

Vi har rätt att tills vidare avstänga en Medlem som bryter eller tycks bryta mot dessa Villkor. Om en Medlem har erhållit negativa omdömen kan denne komma att avstängas från Tjänsten. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, avsluta en Medlems medlemskap i Tjänsten.

En Medlem som har avstängts från Tjänsten har inte rätt att återregistrera eller använda en annan Medlems konto utan att särskilt tillstånd erhållits av oss.

12. ÄNDRADE VILLKOR

Fyndasmart har alltid rätt att ändra användarvillkoren på Fyndasmart.se om detta behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut eller av andra anledningar. Vi uppmanar användarna att gå in på användarvillkoren för att se om ev. ändringar gjorts. Genom att fortsätta använda Fyndasmarts tjänster anses användaren ha godkänt förändrade regler och villkor.

13. TVISTER OCH GÄLLANDE LAG

Svensk lag gäller för användaravtalet inklusive dessa Villkor. Tvister avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av användaravtalet och dessa Villkor, samt rättsförhållanden som uppstått härav, skall avgöras av allmän domstol varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

 

 
Insamlat till Välgörenhet denna månad
0 kr