Integritetspolicy

  • Insamling av personuppgifter
  • Användande av personuppgifter
  • Utlämnande av personuppgifter
  • Ta del av personuppgifter
  • Skydd av personuppgifter
  • Cookies
  • Kontaktuppgifter

Genom att bli medlem godkänns de principer för insamling och användning av informationen som beskrivs nedan.

1. INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Vårt främsta mål med att samla in personuppgifter är att förse Dig med en säker, effektiv och personligt anpassad upplevelse i samband med användning av Tjänsten. Vi samlar endast in personuppgifter om Dig som vi anser nödvändiga för detta ändamål.

För att bli medlem på Fyndasmart.se uppger den blivande medlemmen frivilligt en del personuppgifter i och med registreringen. Det rör sig om namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt födelsedag/personnummer. Fyndasmart har rätt att kontrollera dessa uppgifter.  Annan information kan komma att samlas in, t ex uppgifter om operativsystem, webbläsare, datum och klockslag för nyttjande av Fyndasmart, namnet på medlems Internetleverantör samt vilken IP-adress och domän medlem ansluter sig från. Ev ytterligare uppgifter samlas först efter överenskommelse med medlem eller vid misstanke om brott mot regler eller lag.

2. ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER

De insamlade uppgifterna är säkra hos Fyndasmart. De insamlade uppgifterna brukas i syfte att tillhandahålla och administrera medlemskap samt kontrollera medlems användande av tjänsterna på Fyndasmart samt för att förhindra missbruk. Uppgifterna används också för att ge medlem bättre service. Fyndasmart använder dessutom uppgifterna för säker kommunikation med medlem och för att enklast kunna informera om viktig information, som t ex pris- och villkorsändringar.
Fyndasmart samarbetar med andra företag som tillhandahåller t ex tekniska och ekonomiska tjänster. Dessa får endast tillgång till de uppgifter de behöver för att kunna utföra sina åtaganden gentemot Fyndasmart. De är bundna av avtal, som bl a reglerar sekretess och spridning, och får inte använda vad de känner till om Fyndasmarts insamlade information i något annat syfte.
Fyndasmart kan använda sig av uppgifterna för information och utskick rörande Fyndasmart. Medlem kan välja att avstå från dylika utskick genom att aktivt välja bort detta under Mitt Fyndasmart på sajten.

3. UTLÄMNANDE AV PERSONUPPGIFTER

Fyndasmart håller hårt på sekretessen och ser därför till att ingen får tillgång till någons uppgifter i onödan.Fyndasmarts medlemmar har efter inloggning möjlighet att kontakta andra medlemmar. Medlem kan t ex kontakta en säljare, budgivare eller köpare via formulär på sajten. Först efter avslutad affär får säljaren och vinnaren/köparen tillgång till respektive uppgifter.
Fyndasmart äger INTE rätt att överlåta uppgifter om medlem till vare sig samarbetspartners (som inte direkt tillhandahåller tjänster för Fyndasmarts existens, t ex teknik och ekonomi – se punkt 2, ovan) eller tredje person. Som medlem i Fyndasmart ska medlem alltid kunna vara säker på att dennes information inte försäljs eller sprids vidare i ekonomiskt syfte. Ej heller kommer Fyndasmart att lämna ut s k avidentifierade eller anonymiserade uppgifter till externa mottagare. Däremot har Fyndasmart rätt att lämna ut uppgifter för att fullfölja lagstadgad skyldighet, vid myndighetsbeslut eller efter beslut av domstol.
Då Fyndasmarts medlemmar kan vara bosatta utomlands är medlem införstådd med samt godkänner att Fyndasmart lyder under svenska lagar och att personuppgifter således kan komma att utlämnas till svenska staten samt svenska myndigheter. Dock fortfarande endast för att fullfölja lagstadgad skyldighet, vid myndighetsbeslut eller efter beslut av domstol.

4. TA DEL AV PERSONUPPGIFTER

Samtliga av medlem lämnade uppgifter samlas och finns redovisade under Mitt Fyndasmart på sajten. Medlem har efter inloggning, på Mitt Fyndasmart, möjlighet att kontrollera och ändra av medlem lämnade personuppgifter. Ev övriga samlade uppgifter framgår inte av informationen på Mitt Fyndasmart. Medlem har rätt att kostnadsfritt en gång per kalenderår få besked om vilka uppgifter som behandlas samt begära rättelse av dessa. Ansökan om besked ska göras skriftligen till Fyndasmart.

5. COOKIES

Fyndasmart kan komma att använda cookies. Cookies är små textfiler som temporärt sparas i medlemmens dator för att underlätta användandet av sajten. Medlem kan godkänna eller neka cookies genom inställningar i sin webbläsare (normalt accepteras cookies automatiskt av webbläsare). Det kan dock gå långsammare eller uppstå problem med användandet av sajten om cookies nekas.

6. SKYDD AV PERSONUPPGIFTER

Fyndasmart värnar om att skydda samtliga lagrade personuppgifter. För att säkerställa detta använder Fyndasmart tekniska lösningar samt metoder och rutiner. Samtliga uppgifter lagras på servrar i säkerhetsklassade lokaler med begränsad åtkomst.

7. AVREGISTRERING

Medlem som önskar avsluta sitt medlemskap ska meddela Fyndasmart. Detta betyder i praktiken att medlem inte längre vill/kan fortsätta vara medlem. Anmälan om avregistrering ska göras till Fyndasmart via e-post. Medlem måste kunna identifiera sig med namn samt inloggningsuppgifter. Medlem godkänner genom registreringen att personuppgifter som avses i personuppgiftslagen (PuL) lagras av säkerhetsskäl även efter medlemskap avslutats.

8. KONTAKTUPPGIFTER

Personuppgiftsbehandling utförs av Nordic Entrepreneur, Box 1008, 16421 Kista.
Org.nr . 969738-8537

Frågor rörande personuppgiftsbehandling eller Fyndasmart ställs via e-post till kontakt@Fyndasmart.se

 
Insamlat till Välgörenhet denna månad
0 kr